Dokumentai

Vidaus tvarkos taisyklės

2022–2024 metų strateginis planas

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 1-4 klasių mokinių (pietų) 15 dienų perspektyvinis valgiaraštis

Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų 5-8 klasių mokinių (pietų) 15 dienų perspektyvinis valgiaraštis

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus klasėse

Alytaus miesto savivaldybės priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir sutikimas dėl nepilnamečio duomenų naudojimo

Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais tvarkos aprašas

Budėjimo tvarkos aprašas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir/ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje, teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą, tvarkos aprašas

Ekstremaliųjų situacijų planas 2022 – 2024 metams

Elektroninio dienyno duomenų tvarkos aprašas

Etikos normos

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje

Įsakymas dėl Alytaus „Volungės“ progimnazijos 2020 metų biudžeto išlaidų natūrinių ir piniginių normų

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės

Metodinės veiklos tvarkos aprašas

Mokinio elgesio taisyklės

Mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo tvarkos aprašas

Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių maitinimosi tvarkos taisyklės

Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į progimnaziją tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į progimnaziją komisija

Mokinių vykimo į ekskursijas ir kitus renginius tvarka

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Naudojimosi progimnazijos patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašas

Nuotoliniu būdu mokymosi taisyklės mokiniams

Nuotoliniu būdu ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas

Pailgintos grupės aprašas

Pagalbos mokiniui savirūpai tvarkos aprašas

Pagalbos mokiniui savirūpai tvarkos aprašo priedas Nr. 1

Pareigybių sąrašas

Pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

Smurto prevencijos politika

Smurto prevencijos politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarka

Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje tvarkos aprašas

Įsakymo nuorašas dėl galimo smurto ir priekabiavimo darbe atvejų nagrinėjimo komisijos sudėties tvirtinimo

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Socialinės–pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas

Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas


Mokinių  maitinimas mokykloje

Dėl nemokamo maitinimo kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Adresas: Vilties g. 28A, Alytus

Tel. (8 315) 56 660, faks. (8 315) 56 666 Mob.tel. 8 610 30921, 8 610 30897, 8 682 59005.

DARBO LAIKAS: I–IV 8.00–17.00 val.; V 8.00–15.45 val. Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Maitinimo organizavimo paslauga teikiama asmenims, kurių trijų paskutinių mėnesių vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra mažesnės už 1 valstybės remiamų pajamų dydį (153,00 Eur).