Ugdymas

Progimnazijos vizija

 • Moderni, patraukli, aukštos kultūros, atvira nuolatinei kaitai progimnazija, tenkinanti mokinių pažinimo ir saviraiškos poreikius.
 • Progimnazija, bendrųjų žmogiškų vertybių pagrindu teikianti šiuolaikinį mokslo ir kultūros lygį atitinkantį išsilavinimą, formuojanti informacinės visuomenės žmogų.
 • Progimnazija, ugdanti teisingas vertybines nuostatas, puoselėjanti tautiškumą ir ugdanti atvirumą pasaulio kultūrai.

Misija

 • Progimnazija kokybiškai įgyvendina valstybės standartus atitinkančias ugdymo programas
 • Kuria harmoningą bei saugią ugdymo(si) aplinką
 • Šiuolaikinėmis ugdymo formomis ir metodais sudaro galimybes vaikui mokytis pagal savo gebėjimus bei poreikius ir užtikrina tolesnio jo mokymosi sėkmę

Progimnazijos tikslas

        Moderni progimnazija, kokybiškas ugdymas, laimingas vaikas.

Progimnazijos uždaviniai

 1. Kurti saugią, dinamišką, atvirą, funkcionalią ir stimuliuojančią ugdymą progimnazijos aplinką.
 2. Siekti kiekvieno mokinio asmenybės brandos, individualias galimybes atitinkančio ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos.
 3. Ugdyti mokinių pilietiškumą, bendruomeniškumą ir formuoti tinkamas vertybines nuostatas.

Alytaus „Volungės“ progimnazijos ugdymo planai 2022–2023 m. m.:

Progimnazija dirba vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais

1. Progimnazija dirba penkias darbo dienas per savaitę.

2. Progimnazija pradeda dirbti 7.30 valandą. Pamokų pradžia 8.00 valandą.

3. Pamokų ir pertraukų trukmė nustatyta pagal ugdymo planus:

1.8.00 – 8.45 val.

2.8.55 – 9.40 val.

3.9.50 – 10.35 val.

4.10.55 – 11.40 val.

5.12.00 – 12.45 val.

6.12.55 –13.40 val.

7.13.50 – 14.35 val.

Mokinių atostogos 2022–2023 m. m.:

Rudens atostogos: 2022-10-17–2022-10-21;

Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2022-12-27–2023-01-06

Žiemos atostogos 2023-02-13–2023-02-17;

Pavasario (Velykų) atostogos: 2023-04-11–2023-04-14;

Vasaros atostogos:

1-4 klasių mokiniams 2023-06-09–2023-08-31;

5-8 klasių mokiniams 2023-06-21–2023-08-31.

5. Bendra poilsio diena – šeštadienis ir sekmadienis, švenčių dienos:

 • Sausio 1–oji – Naujųjų Metų diena.
 • Vasario 16–oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena.
 • Kovo 11–oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
 • Sekmadienį ir pirmadienį – krikščionių Velykų diena.
 • Gegužės 1–oji – Tarptautinė darbo diena.
 • Pirmąjį gegužės sekmadienį – Motinos diena.
 • Liepos 6–oji – Valstybės diena.
 • Rugpjūčio 15–oji – Žolinės (šv. Mergelės Marijos paėmimo į dangų diena).
 • Lapkričio 1–oji – Visų Šventųjų diena.
 • Lapkričio 2-oji – Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės.
 • Gruodžio 25–oji, 26–oji – Kalėdų dienos.

6. Progimnazijoje organizuojamas mokytojų budėjimas per pertraukas tarp pamokų ir popamokiniuose renginiuose.

7. Klasių komplektų skaičių, maksimalų ir minimalų mokinių skaičių klasėse, grupėse nustato miesto savivaldybės valdybos sprendimu. 2022–2023 m. m. klasių komplektų skaičius: 

 Klasės Klasių komplektų skaičius
 Priešmokyklinio ugdymo grupė 1
1 klasė2
2 klasė
3 klasė2
4 klasė2
Iš viso 1–4 klasėse8
5 klasė4
6 klasė4
7 klasė4
8 klasė4
Iš viso 5-8 klasėse16

8. Mokiniai ir mokinių tėvai gali susipažinti su progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais raštinėje arba progimnazijos bibliotekoje.

9. Progimnazijoje teikiamos psichologo, socialinio pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, sveikatos priežiūros specialisto paslaugos (plačiau skyrelyje Struktūra ir kontaktai/ Kiti specialistai).

10. Susirgus arba išvykus pedagogui įstatymų nustatyta tvarka jis pavaduojamas arba pakeičiama pamokų tvarka.

Vertinimas

Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimas grindžiamas idiografiniu principu (kai stebima ir vertinama vaiko daroma pažanga, lyginant to paties mokinio dabartinius pasiekimus su ankstesniais), orientuojantis į Bendrosiose programose nusakytus kriterijus.

Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, pasiekimai vertinami įrašais „įskaityta“, ,,neįskaityta” ir/ar pažymiais – taikoma 10 balų sistema:

10 – puikiai,

9 – labai gerai,

8 – gerai,

7 – pakankamai gerai;

6 – vidutiniškai,

5 – pakankamai patenkinamai,

4 – silpnai,

3 – blogai,

2 – labai blogai,

1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties.