Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio progimnazijos prevencinio darbo ir pagalbos mokiniui grupė vadinasi progimnazijos Vaiko gerovės komisija. Apie kylančias patyčias, smurto, nesaugumo ir kitas problemas galite rašyti pagalbos mokiniui specialistams:

Vaiko geros komisijos pirmininkė Dalia Dabušinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui el. p. dalia.dabusinskiene@volungesprogimnazija.lt  

Socialinė pedagogė Ramunė Aleksonienė el. p. aleksoniener@gmail.com  

Psichologė Rasa Masionienė, el. p. rasa_masioniene@yahoo.com

Specialioji pedagogė Asta Bagdonavičienė, el. p. astabagdonavicienee@gmail.com

— Vykdo progimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;

— Organizuoja švietimo pagalbą mokiniui bei jo tėvams pagal švietimo įstatymą;

— Padeda kurti gerus progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius bei skatina mokinių tėvų ir progimnazijos bendradarbiavimą;

— Teikia siūlymus progimnazijos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo; organizuoja socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimą;

— Koordinuoja mokinių sveikatos priežiūros progimnazijoje organizavimą;

— Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo; organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;

— Tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą progimnazijoje;

— Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;

Veiklos planas 2020–2021 m. m.