Pagalbos mokiniui specialistai

Vaiko gerovės komisija

Nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio progimnazijos prevencinio darbo ir pagalbos mokiniui grupė vadinasi progimnazijos Vaiko gerovės komisija.

Apie kylančias patyčias, smurto, nesaugumo ir kitas problemas galite rašyti elektroniniu paštu dalia.dabusinskiene@volungesprogimnazija.lt 

 • Vaiko gerovės komisijos funkcijos įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių, lankomumo ir kitokią prevenciją, vykdo prevencinius projektus;
 • Vykdo progimnazijos bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse;
 • Organizuoja švietimo pagalbą mokiniui bei jo tėvams pagal švietimo įstatymą;
 • Padeda kurti gerus progimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius bei skatina mokinių tėvų ir progimnazijos bendradarbiavimą;
 • Teikia siūlymus progimnazijos vadovui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo inicijavimo; organizuoja socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimą;
 • Koordinuoja mokinių sveikatos priežiūros progimnazijoje organizavimą;
 • Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams dėl specialiojo ugdymo; organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
 • Tvarko specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą progimnazijoje;
 • Siūlo tėvams vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje;
 • Įvykus krizei progimnazijoje, organizuoja krizės valdymo priemones.

Ramunė Aleksonienė – socialinė pedagogė metodininkė, Pareigybės aprašymas

El.paštas aleksoniener@gmail.com 

Telefono Nr. 8 315 71 817

Kabinetas: 114.

Darbo laikas:

 • Pirmadienis 7.30—15.30 val.
 • Antradienis 7.30—15.30 val.
 • Trečiadienis 7.30—15.30 val.
 • Ketvirtadienis 7.30—15.45 val.
 • Penktadienis 7.30—13.45 val.

Pietų pertrauka 12.00—12.30 val.

 • Padeda įgyvendinti lygias galimybes į švietimą.
 • Padeda mokiniui ugdyti socialinius (gyvenimiškuosius) gebėjimus.
 • Padeda vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
 • Padeda ieškoti sprendimų būdų, patekus į keblią situaciją.
 • Konsultuoja ir tarpininkauja sprendžiant įvairias socialines-pedagogines problemas. Atstovauja ir gina vaikų interesus mokykloje ir už jos ribų.
 • Renka informaciją, analizuoja, daro išvadas apie socialinius poreikius bei socialinių problemų pobūdį.
 • Skatina socialinį aktyvumą.

Asta Bagdonavičienė – specialioji pedagogė metodininkė, Pareigybės aprašymas

El. paštas astabagdonavicienee@gmail.com

Telefono Nr. 8 656 17 158

Kabinetas: 306.

Darbo grafikas:  

Pirmadienis  8.00–15.00 val., 

pietų pertrauka 11.30–12.00 val.

Antradienis 8.00–15.00 val.,

pietų pertrauka 11.30–12.00 val.

Trečiadienis 8.00–15.00 val.,

pietų pertrauka 11.40–12.10 val.

Ketvirtadienis 8.00–14.30 val.

pietų pertrauka 11.30–12.00 val.

Penktadienis 8.00–12.00 val.,

be pietų pertraukos.

 

                   

 • Spec. padagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec.pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusias funkcijas.
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas, modifikuoti ir adapduoti bendrąsias programas.
 • Dalyvauja mokyklos specialiojo udgymo komisijos veikloje.

Rasa Masionienė – psichologė, Pareigybės aprašymas

El. paštas rasa_masioniene@yahoo.com

Telefono Nr. 8 652 06 434

Kabinetas: 101.

Būtina išankstinė registracija nurodytu telefonu 

Darbo laikas:

 • Pirmadienis   8.00–16.00 val.
 • Antradienis  8.00–16.30 val.
 • Trečiadienis  8.00–16.00 val.
 • Ketvirtadienis 8.00—16.30 val.
 • Penktadienis 8.00—13.30 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
 • Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos mokykloje problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais.
 • Veda mokinių socialinių įgūdžių ugdymo grupių užsiėmimus.
 • Atlieka aktualius mokykloje grupinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

Ineta Dockienė – vyresnioji logopedė, Pareigybės aprašymas

El. paštas iinevaister@gmail.com

Telefono Nr. 8 682 60 232

Kabinetas: 301.

Darbo laikas:                                                      

 • Pirmadienis 8.00–12.05 val., 12.35–14.35 val.
 • Pietų pertrauka 12.05–12.35 val.
 • Antradienis 10.00–11.30 val.; 12.00–15.00 val.
 • Pietų pertrauka 11.30–12.00 val. 
 • Trečiadienis 11.00—15.30 val.
 • Ketvirtadienis 10.00—14.30 val.
 • Penktadienis 11.05—14.30 val.

Logopedinė pagalba teikiama mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų:

 • Švepluojantiems – netaisyklingai tariantiems, painiojantiems ar visai netariantiems kai kurių kalbos garsų (pvz.: saulė–šaulė, ropė–jopė ir pan.);
 • Mikčiojantiems (pvz.: pa–pa–paėmė, k–k–kėdė);
 • Turintiems nepakankamai išlavėjusią visą kalbos sistemą (pvz.: negalintiems pavadinti gerai pažįstamų aplinkos daiktų, nuosekliai atpasakoti matytų ar girdėtų įvykių, taisyklingai sudaryti ir jungti į bendrą pasakojimą sakinių ir pan.);
 • Turintiems kalbėjimo tempo, balso sutrikimų;
 • Darantiems specifinių skaitymo klaidų (pvz.: praleidinėjantiems skaitomo žodžio raides, skiemenis, iškraipantiems žodžio garsinę–skiemeninę struktūrą ir pan.);
 • Darantiems specifinių rašymo klaidų (pvz.: rašys–lasys, pieva–peva ir pan.).  

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą progimnazijoje, Pareigybės aprašymas

El. paštas: mokykla@volunge.alytus.lm.lt

Tel.: (8 315) 71 817

Kabinetas: 118.

Darbo laikas:

Antradieniais ir ketvirtadieniais 8.00—11.30 val.

 

Visuomenės sveikatos specialistės teikiamos paslaugos:

 1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams(globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
 2. Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei.
 3. Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
 4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 6. Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.
 7. Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas.
 8. Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 9. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams.
 10. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 11. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje.
 12. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas.
 13. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 14. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
 15. Informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.
 16. Visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje.
 17. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.