Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla

Adresas: Volungės g. 2, Alytus

Tel./faks. (8 315) 71817

El. paštas mokykla@volunge.alytus.lm.lt

   

Titulinis  

 

Struktūra ir kontaktai

Valdymo schema

Administracija

Mokytojai

Mokiniai

 

Teisinė informacija

Teisės aktai

Tyrimai ir analizės

 

Veikla

Nuostatai

Planavimo dokumentai

Atributika

Istorija

Ugdymas

Ugdymas karjerai

Popamokinė veikla

Renginiai

Bendradarbiavimas

Muziejus

Pasiekimai

Biblioteka

Vadovų darbotvarkės

Darbo užmokestis

Viešieji pirkimai

Biudžeto suvestinė

Finansinės ataskaitos

Paslaugos

Nuorodos

Svetainės medis

ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

įmonės kodas 191056629, Volungės g. 2, LT-63181 Alytus

 

 SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI  PAREIGOMS UŽIMTI

 Pagrindinės  funkcijos:

         Organizuoja ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimą, teikia metodinę pagalbą mokytojams, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai, vykdo ugdymo proceso priežiūrą, vertina jo rezultatus, tvarko statistinius duomenis, kontroliuoja mokinių mokymosi krūvius, koordinuoja prevencinę veiklą, tobulina vadybinę veiklą, analizuoja ugdymo proceso rezultatus, išvadas teikia savivaldos institucijoms, laikinai vykdo mokyklos direktoriaus pareigas ir kitas pareiginiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.

 Darbo užmokestis:

         Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 patvirtintą švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.

 Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

1.  Mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybės kalbos įstatymo numatytus reikalavimus.

2.  Aukštasis universitetinis išsilavinimas.

3.  Ne mažesnis kaip trejų metų pedagoginis ar jam prilygstantis vadybinis darbo stažas

4.  Žinoti (išmanyti) įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą (mokėti parengti ugdymo planą, mokykloje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti), biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.

5.  Mokėti sudaryti mokytojų tarifikacijos sąrašus pagal galiojantį LR ŠMM ministro patvirtintą pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą).

6.  Mokėti dirbti pamokų tvarkaraščio sudarymo kompiuterinėmis programomis.

7.  Mokėti administruoti elektroninį Tamo dienyną.

8.  Mokėti dirbti kompiuteriu (naudotis „Microsoft Word“ programa, internetu, elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis), ryšių ir dauginimo technika.

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

           1. Prašymą dalyvauti konkurse. Prašymas dėl dalyvavimo konkurse.

           2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

           3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

           4. Darbo stažą (patirtį) patvirtinančius dokumentus.

           5. Gyvenimo aprašymą.

           6. Asmeninių privalumų sąrašą, nurodant savo gebėjimus ir dalykines savybes.

           7. Užpildytą pretendento anketą.  Anketos forma.

 Dokumentai dalyvauti konkurse pateikiami Alytaus ,,Volungės“ pagrindinės mokyklos raštinės vedėjai (13 kab.) iki 2014 m. liepos 28 d. (t. y. per 14 dienų nuo konkurso paskelbimo dienos).


VAIKŲ VASAROS STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI

Nuo liepos 1 d. „Volungės“ pagrindinėje mokykloje prasidėjusi vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla jau persirito į antrą pusę. Daug sportavę, apsilankę duonos kepykloje „Alytaus duona“ ir pamatę, kaip kepama duona bei kiti duonos gaminiai, pabuvoję Grūto parke, Punios girininkijoje, liepos 18 d. stovyklautojai sulaukė svečio iš Vilniaus – tai buvęs specialiųjų operacijų pajėgų kariškis Dainius, šiuo metu dirbantis „Idėjos grupė“ komandoje.

Svečias įdomiai ir nuotaikingai supažindino mokinius su Lietuvos kariuomene, jos struktūra, ginkluote ir karine technika, kokios vykdomos tarptautinės operacijos ir pratybos. Pabaigoje su vyresnių klasių mokiniais diskutavo, kaip tapti Lietuvos kariūnu, kur ir kaip rengiami kariai, kokios yra karinės specialybės. Iš salės vaikai skirstėsi neskubėdami, vis pažerdami klausimų svečiui.


VASAROS DIENINĖ STOVYKLA

2014 metų liepos 1–24 dienomis (18 darbo dienų) „Volungės“ pagrindinėje mokykloje vyks vaikų vasaros poilsio dieninė stovykla „Linksma, saugi ir sveika vasara“ mokiniams, kuriems yra skirtas nemokamas maitinimas pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-41 patvirtintą Mokinių nemokamo maitinimo Alytaus miesto savivaldybės tvarkos aprašą.

Alytaus „Volungės“ pagrindinėje mokykloje veiksiančią vaikų vasaros poilsio dieninę stovyklą lankys Alytaus „Vilties“ mokyklos–darželio, „Sakalėlio“ pradinės mokyklos, Vidzgirio, „Volungės“, Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Adolfo Ramanausko–Vanago, Putinų, Jotvingių, Šv. Benedikto gimnazijų mokiniai.

Stovykloje mokiniai turiningai ir saugiai praleis vasaros atostogas, ugdys meninius ir sportinius gebėjimus.


MOKYKLOS VAIRĄ PERĖMĖ DIREKTORIUS FELIKSAS DŽIAUTAS

 

Gegužės 6 dieną „Volungės“ pagrindinės mokylos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Feliksas Džiautas, iki šiol dirbęs direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Į mokyklą atvykę Alytaus miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas bei šio skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Milkevičienė pasveikino direktorių ir pristatė jį mokyklos bendruomenei.

Iki tol direktoriaus pareigas vykdžiusi pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Bronislava Stalauskienė naujam vadovui įteikė simbolinį raktą ir palinkėjo su šiuo raktu atrakinti mokytojų, mokinių ir visos bendruomenės širdis ir dar galbūt iki šiol neatskleistus talentus, padėsiančius mokyklos direktoriaus viziją paversti tikrove.

 


Kviečiame mokytis „Volungės“ pagrindinėje mokykloje!

 

Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla kviečia mokytis ir laukia tėvų ar vaiko globėjų prašymų dėl būsimųjų priešmokyklinukų, būsimųjų pirmokų ir kitų klasių mokinių priėmimo į mokyklą.

 

 

Kviečiame ateiti ir susipažinti su mokykla

 

Prašymai priimami darbo dienomis muo 8.00.iki 17.00 val. mokyklos raštinėje

Adresas: Volungės g. 2

Telefonai pasiteirauti: (8 315) 71817 – raštinės,

(8 315) 70370 – pradinio ugdymo skyriaus vedėja

 


ALYTAUS IR SUVALKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOS ENERGIJĄ NAUDOS EFEKTYVIAU

 

Sausio 21 dieną LR vidaus reikalų ministerija su Suvalkų miesto savivaldybe pasirašė paramos sutartį, kuria energetinio efektyvumo didinimo pasienio regiono švietimo įstaigose projektui skiriamas finansavimas  – 1 088 678,49 eurų (3 758 989,09 litų).

Projektą įgyvendina du partneriai: Suvalkų miesto savivaldybė ir Alytaus miesto savivaldybės administracija.

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su kaimynais lenkais didinti viešųjų įstaigų šiluminį efektyvumą, skatinti aplinkos apsaugą ir natūralios aplinkos išsaugojimą pasienio regione. Alytuje numatyta rekonstruoti „Volungės“ pagrindinę ir Dailės mokyklas, o Suvalkuose – 8–osios mokyklos kompleksą.

Vasario 26 dieną Alytuje vyko projekto atidaromoji konferencija. Projekto partneriai pristatė rekonstruojamas įstaigas ir projekto tikslus.

Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos aplinką, pasiekimus, tradicijas ir lūkesčius pristatė direktoriaus pavaduotojas ugdymui Feliksas Džiautas.

 

 


„VOLUNGĖS“ MOKYKLAI SUTEIKTAS „OLWEUS MOKYKLOS“ VARDAS

Alytaus „Volungės“, Piliakalnio, Panemunės pagrindinių mokyklų vadovai su Olweus programos administratore Ana Buzarevič ir Olweus International direktoriumi Reidar Thyholdt. 

2013 m. spalio 7 d. Vilniuje II etapo sertifikuotų Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS) diegiančių mokyklų direktorių ir koordinatorių susitikime mūsų mokyklai buvo įteiktas Olweus mokyklos vardą patvirtinantis sertifikatas. Šis dokumentas – tai visos mokyklos bendruomenės keturių metų sistemingos, nuoseklios ir efektyvios veiklos rezultatas. Olweus patyčių prevencijos programa mokykloje įgyvendinama laikantis pagrindinių programos principų ir metodikos. Nuo 2009 metų visa mokyklos bendruomenė dalyvauja mokymuose, organizuoja teorinius ir praktinius užsiėmimus suaugusiems, prevencinius renginius ir akcijas mokiniams.

Sertifikatas patvirtina, kad mokykloje pastebėti patyčių atvejai sprendžiami kompetentingai, vadovaujantis programos nustatytomis procedūromis. Sukurta ir sistemingai koreguojama budėjimo mokykloje tvarka, bendradarbiaujama su mokinių tėvais (globėjais), mokinių savivaldos atstovais. Kiekvienais metais atliekama anoniminė mokinių apklausa patyčių reiškinio dinamikai stebėti, rengiamas patyčių prevencijos kokybės užtikrinimo planas.


ŽAIDIMAS „IŠŠŪKIS“

Šiais mokslo metais 5–7 klasių mokiniai kviečiami žaisti smagų ir įdomų žaidimą „IŠŠŪKIS“. Jis suteikia puikią galimybę pagerinti savo pasiekimų rezultatus mokykloje.

Žaidimą galima žaisti mokyklos bibliotekoje ir Alytaus miesto bibliotekose.

 

 


MES RŪŠIUOJAM!

Mūsų mokykla dalyvauja respublikiniame projekte „Mes rūšiuojam“, kurį organizuoja Vilniuje esantis UAB „Atliekų tvarkymo centras“  ir žinomas galiūnas, pasaulio čempionas Žydrūnas Savickas.

Šios akcijos tikslas – bet kur neišmesti panaudotų baterijų, akumuliatorių, galvaninių maitinimo elementų, elektros bei elektronikos įrangos (televizorių, magnetofonų, kompiuterių, virdulių). Juk visiems maloniau gyventi  švarioje, nekenksmingoje, saugioje aplinkoje.

Mokiniai labai aktyviai dalyvauja akcijoje, atnešdami iš namų nebenaudojamas baterijas, akumuliatorius, elektronikos ir buitinės technikos prietaisus.

Kviečiame prie šios gražios akcijos prisidėti ir mokinių tėvelius. Jei turite nereikalingų prietaisų, atneškite į mokyklą ir registruokitės pas mokytoją E. Kavaliauskienę (48 kabinete).

 


 

 

 

Alytus 2014 m.